REGULAMIN

Regulamin, formularze załączniki …

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Kliencie, Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przedstawiamy Państwu informacje o gromadzeniu przez nas danych osobowych. Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych , a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych jest ARTUR CISZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FUNTOUR CISZEWSKI ARTUR z siedzibą w Ustroniu , 43-450 Ustroń, ul.9 Listopada 4, posiadający numer NIP 5481381891, numer REGON 070047530 (Organizator Parku).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Dane Uczestników będę przetwarzane: • w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO); • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO); • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO); • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, tj. dane zawarte w Formularzu Uczestnictwa, będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia sezonu. Najpóźniej po zakończeniu sezonu Formularz Uczestnictwa zostanie zniszczony. Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe zawarte na formularzu nie będą wprowadzane do żadnego zbioru ani pamięci (np. komputera).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartej transakcji oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych? Przysługuje Pani/Panu prawo do: • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii • sprostowania (poprawiania) swoich danych • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania • przenoszenia danych • wniesienia skargi do organu nadzorczego Dlatego udostępniliśmy dla Państwa specjalny adres mailowy : funtour@funtour.pl Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw? Naszym Administratorem Danych Osobowych jest Artur Ciszewski adres e-mail: funtour@funtour.pl Z wyrazami szacunku, FUNTOUR CISZEWSKI ARTUR UL.9 LISTOPADA 4 43-450 USTROŃ NIP: 548 138 18 91 E-MAIL: FUNTOUR@FUNTOUR.PL TEL.: 501 221 833

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)